12. november 2018:
Vi er her - og vi er her for at blive - Vi brænder for de unge på den 3 årige ungdomsuddannelse. ...tjek!
24. februar 2016:
Nu kan du også finde os på Facebook under STU SYDSJÆLLAND ...tjek!

19 udsagn om vores uddannelsessted

 • Medhjælperassistent uddannelse 
 • Sund kost
 • Røgfri
 • Venskab
 • Ligeværd
 • Selvværd
 • Glæde
 • Humor
 • Oplevelser
 • Praktik
 • Undervisning
 • Praktiske aktiviteter
 • Klar til voksenliv
 • Fritidsaktiviteter
 • Eget værelse
 • Lær at bo alene
 • Tæt på togstation
 • Fritidsaktiviteter

 • Profil

  STU Sydsjællands ideologi er at en sund kost giver en sund krop og derved bedre udnyttelse af vores ressourcer. Vi bruger derfor meget tid på at bevæge os og forbedre vores fysiske form og deraf også vores mentale form. Vi tager til motionscentret Scala i Næstved mindst 2 gange ugentlig. Derudover går, løber og cykler vi 2 andre dage. Med alt den motion er det vigtigt at vi indtager den rigtige kost, som giver os ny energi, eller opretholder den sunde balance vi er i. Derfor er studerende og personaler meget opmærksomme på at tilberede alle måltider med indhold fra de rigtige og sunde energikilder såsom fedtstoffer, proteiner, vitaminer og kulhydrater. Som nyt vil vi begynde at forholde os til signalstoffernes betydning for hjernens arbejde og for vores velvære.
   
  STU Sydsjælland
  Det Helhedspædagogiske uddannelsestilbud
   

  STU Sydsjælland er blevet til på initiativ af Waldemarsbo Efterskole. (specialefterskole).
   
  Uddannelsen er en selvejende institution, der gennem vedtægtsbestemmelser, sikres et tæt samarbejde med Efterskolen.

   
  Formål
  STU Sydsjælland er et helhedspædagogisk og særlig tilrettelagt uddannelsestilbud, som udbydes efter rammerne i LBG nr. 783 af 15. juni 2015, for unge med særlige behov og har til formål at udvikle den enkelte unges voksenidentitet samt personlige kompetence, således at den unges muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet fremmes, ikke kun i det almindelige uddannelsessystem, men også i andre af samfundets forskellige aktiviteter på arbejds- eller beskæftigelsessted, i fritidslivet og i hjemmet.
   

  Den unges bolig, arbejds-, beskæftigelses- og fritidsmuligheder afprøves og afklares igennem uddannelsen, og det tilstræbes at den unge efter endt ungdomsuddannelse er nærmere fremtidig beskæftigelse og forsørgelse.

  På adressen Præstegården, Bavnevej 5, 4750 Lundby forefindes kollegium til 6 Unge i alderen fra 16 - 28 år. 
  Derudover har vi et hus med plads til 3 unge iht. SEL § 85 samt en l. værelses lejlighed med muligheden for at afprøve ønsket om at kunne bo for sig selv med mere eller mindre støtte. 
  De Unge har alle opstart i Præstegården, og herfra udflyttes man i takt med modenhed og vist ansvarsfølelse til egen og andres situation.
   

  Præstegården indeholder ligeledes uddannelsesfaciliteter til dagelever.

   
  Målgruppen

  • De unge er mellem 16-28-år. 
  • De unge kommer enten direkte fra efterskoleopholdet, eller fra et overbyggende forløb for at modnes yderligere.
  • De unge, hvis behov analogt med primærgruppen begrundes i boglige og indlæringsmæssige vanskeligheder, som ikke er udsprunget af sociale eller adfærdsrelaterede problemstillinger.
  • Alle unge der tilhører målgruppen for LBG nr. 783 af 15. juni 2015 kan optages.
  • Under elevgruppen henhører bl.a.:
   • gruppen af psykisk udviklingshæmmede
   • gruppen af AST (Autisme Spektrum Tilstand)
   • gruppen af socialt og emotionelt hæmmede
   • gruppen af bogligt svage/sent udviklede
   • gruppen af elever, der er undervist efter folkeskolelovens § 20 stk. 2.
  Uddannelsen henvender sig til unge, der ikke magter opgaven at bo selv, eller som midlertidigt har brug for støtte til at lære at få hverdagen til at fungere.
   

  Under målgruppen hører ikke unge der er misbrugende, hårdt kriminelle, voldelige, udadreagerende eller har svær ADHD.

   
  Værdigrundlaget:
  Bygger på ansvarlighed, fællesskab, anerkendelse og sundhed & trivsel.
   

  Pædagogik

  Der arbejdes udfra en anerkendende pædagogik der giver tryghed samt styrker udviklingen af den unges adfærd.
  Metoden implementeres via en respektfuld omgangstone og forstås som et bredere begreb, omfattende dannelse, sprog, selvforståelse, social kompetence, evnerne til at opfatte, huske, tilpasse sig, ræsonnere, generalisere, klassificere og filosofere.
  Den røde tråd er personlig udvikling der netop via den anerkendende pædagogik tager sit udgangspunkt i den enkelte unges kompetencer, modenhed og interesser.
  Vi sigter mod største mulige opnåelse af balance i den unges tilværelse.

   
  Udvikling

  Der er samarbejde med tilsvarende STU uddannelser på sjælland samt samarbejde med 6 af specialefterskolerne om udvikling af realkompetencebevis.

  Derudover samarbejde med UU København og 10 specialskoler (2 på Fyn, 8 på sjælland) om viden og kompetence indenfor ASF gruppen. (Autisme spektrum forstyrrelse).

   
  Personalenormering og sammensætning

  Personalenormeringen er på 5 medarbejdere inkl. Leder. Personalet dækker alle ugens 7 dage.

  Der er normeret personale til døgndækning på kollegiet. Fordelt mellem fysisk tilstedeværelse og tilsyn i tidsrummet 07:00 – 21:00 (21:00 – 07:00).

   
  Personalenormering vil afstemmes efter de unges støttebehov. Som udgangspunkt har alle studerende været minimum et år på efterskole, og dermed påbegyndt træning i at tage ansvar.

  Leder er uddannet socialrådgiver, suppleret med en bred faglig og teoretisk uddannelse og erfaring.

   
  Personalet er læreruddannet, eller har anden specialpædagogisk uddannelse og erfaring, suppleret med anden faglig uddannelse indenfor det teoretiske eller håndværksmæssige og praktisk/kreative område.
   
  Personalet har mange års erfaring med uddannelse og beskæftigelse for børn og unge med betydelige vanskeligheder, og i stand til at skabe det rette pædagogiske miljø for de aktuelle unge.

   
  Optagelse

  Det er en betingelse for at optages i botilbuddet:

  • At en unge i videst muligt omfang deltager i et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb.
  • At den unge har opfyldt sin undervisningspligt.
  • At den unge er under 25 år og helst have gennemført mindst 1 års ophold på en specialskole. (drøftes i hvert enkelt tilfgælde)

  Betaling og tilsyn.

  I forbindelse med et helhedspædagogisk ophold på STU Sydsjælland betales en minimum takst på kr.19.000 pr. måned for STU - delen.
  Bodelen har en minimum takst på kr. 21.500 pr. måned.
  Derudover fastsættes individuel betaling afhængig af den enkelte studerendes behov.
  Betaling foretages af hjemkommunen.  
   
  Der indgås en samarbejdsaftale i form af kontrakt for hver enkelt ung mellem STU Sydsjælland og hjemkommunen. Kontraktens indhold angår placering af økonomisk ansvar og tilsyn samt handle forpligtigelse i forbindelse med helhedspædagogisk og særlig tilrettelagt uddannelsesforløb jf. LBK nr. 783 af 15. juni 2015.
   
  Vi er godkendte af Socialtilsyn Øst, og vi er at finde på Tilbudsportalen
   
  Den studerendes økonomi

  Under opholdet har den studerende sin personlige økonomi.

  Alle studerende betaler for husleje, varme, el og kost. Desuden er der en del personlige ting: tøj, lommepenge mv. De studerende som har et indtægtsgrundlag (pension/kontanthjælp), afholder udgifterne ved dette. Det er en forudsætning for optagelse, at hjemkommunen betaler elevens udgifter.

   
  Det helhedspædagogiske tilbud

  Uddannelsen indledes med et 12 ugers afklaringsforløb, hvis indhold skal føre til udarbejdelse af en individuel uddannelsesplan for den studerende.

  Afklaringsforløbet indeholder praktiske og teoretiske opgaver og projekter, der udføres med kyndig vejledning og støtte af STU Sydsjællands ansatte.

   
  Uddannelsen indhold:
  • Boundervisning skal lære dig at blive så selvhjulpen som muligt indenfor det personlige, fornuftig fritid, hygiejne, økonomi, kost, orden og organisering og derigennem uddannes og trænes til at være selvhjulpen i eget hjem
  • Arbejds- og beskæftigelsesundervisning udfra interesser, evner og kompetencer indenfor køkken/kantine, gartner/pedel samt rengøring/service.
  • Fritidsundervisning. Vi ser på dine interesser og forsøger at finde og afprøve dine eventuelt fremtidige fritidsmuligheder.
  • Basis- og almendannende undervisning. Fagene som kommunikation, matematik og dansk kan foregå som egentlig fagundervisning, men vil ofte blive integreret i bo, arbejde/beskæftigelses og fritidsundervisningen.
  • Arbejdspraktikker. Praktikophold i virksomheder og institutioner, der kan give dig erfaring i arbejdsforhold og samarbejde på arbejdspladsen.
   
   

  Uddannelsens socialpædagogiske omsorgsdel

  Her foretages en individuel behovsvurdering i forhold til hver enkelt studerendes funktionsniveau, dette aftales i forbindelse med visitationssamtale og indgåelse af kontrakt. Dette niveau revurderes efter første ½ års uddannelsessamtale og tilrettes den studerendes aktuelle behov.

   
  Der er i omsorgsdelen inkluderet boundervisning, pædagogisk forståelse og mulighed for at skabe og få opøvet udlevelsen af en fritidsinteresse, samt udvikling af socialt samvær. De unge vil lære at fungere sammen, samt klare alle dagligdags gøremål, som blandt andet styring af egen økonomi, kontakt til almindelige og nødvendige myndigheder, klare indkøb, madlavning og vask og hvad der elles måtte høre med i at kunne fungere i dagens Danmark ud fra gængse normer.

  Dagligdagen er skematisk opbygget med vækning, motion, badning, skole, arbejde, boundervisning, opgaver, aftaler, fritid, aftensmad, fritidsinteresser og sengetid.

   
  Ved afslutning af uddannelsen, udleveres et kompetencebevis, som indeholder en samling af kompetencebeviser og en beskrivelse af det uddannelses - og praktikforløb den studerende har oparbejdet gennem årene.

   
  STU Sydsjællands fysiske rammer
  Præstegården
  De studerende bor på eget værelse på 13 til 20 m2 med egne møbler.
  Værelserne indeholder seng og klædeskab. På alle værelser er der plads til skrivebord/ kommode og stol samt andre personlige ting. Værelserne forefindes på l. sal, samt et i stueplan.
   
  Der er stort køkken + grovkøkken med alle tekniske hjælpemidler og hårde hvidevarer. En rummelig spisestue. Opholdsrum i stueplan med indretning og mulighed for fælles aktiviteter for de unge.
   
  Der findes 3 bade / 4 toilet som er fordelt på stue og l. sal. Cykelskur, værksted og kælder samt have og gårdsplads arealer er ligeledes fælles.
  De studerende og ansatte er fælles om at holde og behandle de tilgængelige genstande pænt og efter nærmere fælles beskrevne anvisninger.
   
  Der forefindes Vaskemaskine og tørre tumbler. Derudover er et fint kælderrum med varme og mulighed for tørring af tøj.
   
  Fælles opholdsstue har TV og dvd afspiller, og PS4. Der er telefon til rådighed i fællesområdet. Denne bruges til kontakt til tilsynslæreren samt benyttes til alle nødopkald.
   
  I Præstegården hvor de unges værelser er, er der trygge og gode rammer i et inspirerende og aktivt ungdomsmiljø.
   
  Huset
  130 m2 med fællesrum, køkken, 2 badeværelse, det ene med vaskemaskine og tørretumbler  og 3 individuelle værelser.
   
  1-værelses lejlighed
  30 m2 med køkken og bad.
   
  Lokalområdet

  STU Sydsjælland er beliggende i Lundby og Gl. Lundby – Lundby ligger 18 km syd for Næstved og 16 km nord for Vordingborg.

   
  Da Lundby er en stationsby og ligger på banelinien København – Nykøbing F, er det nemt at komme til og fra stederne. Der går tog og bus fra Lundby station som er 15 min's gang fra kollegiet i Gl. Lundby.
   
  Med naturen lige ud foran døren og med kun kort afstand til en række faciliteter har vi mulighed for en række fritidsaktiviteter, naturoplevelser, kultur- og idrætsoplevelser.

   

  Fritiden:

  Den studerende vil støttes i egen fritidssituation og - interesser.

  Fremtidige fritidsmuligheder afprøves og individuelle målsætninger forsøges realiseret.

  Der vægtes: foreninger/klubber, fritidsundervisning, musik/dramatik/underholdning

  Massemedier, feriemuligheder, dyr/planter/jord, sport, sysselsætning - fra syning til computerspil.

   
  Orienterende møder og information:

  Der afholdes ½ årlige orienterende møder for studerende, pårørende, lærere, UU vejledere, sagsbehandlere m.fl., ligesom der informeres om ungdomsuddannelsen via hjemmesiden

   
   
  Spot & Links
  STU Sydsjælland · Præstegården, Bavnevej 5 · 4750 Lundby · Tlf. 5576 9988 ·
  bottegaveneta casio katespade Longines marc mcm Monster paul prada Rolex toryburch